Goed doel stichting Scholengemeenschap Kindia, Guinée

Jaarverslag 2015 - 2016

Dit overzicht doet verslag van de activiteiten van Stichting het Alfabet in het jaar 2016.

Le Dauphin

Het tekort aan scholen heeft het Afrikaans-Nederlands echtpaar Sow-Folmer in 2004 er toe gebracht zèlf een school op te richten. De school kreeg de naam Le Dauphin en staat aan de rand van Kindia, een kleine stad gelegen in het droge binnenland van Guinee.

Passend in de filosofie van de oprichters van de school krijgen de kinderen onderwijs dat aansluit bij hun eigen leefwereld. Aanvullend op de gewone scholing wordt dagelijks voorgelezen om hun fantasie te stimuleren en de kinderen een bredere kijk op de wereld te geven. Ze worden gestimuleerd om vrij te tekenen om hun gevoelens en gedachten te uiten en de creativiteit te stimuleren. Daarnaast krijgen zij gymnastiek, sport en spel.


Uitgangspunt van de school is dat onderwijs niet werkt als een kind ziek is. Kinderen worden aan het begin van het schooljaar onderzocht door een schoolarts, waarbij de nadruk ligt op de eventuele aanwezigheid van wormen en parasieten. Indien nodig zullen de kinderen daarvoor gratis medicijnen krijgen.

In Guinee is schoon drinkwater geen vanzelfsprekendheid. Op school wordt er gezorgd voor schoon water; ofwel water dat met behulp van een waterfilter gezuiverd is, of er worden flessen bronwater gehaald, zodat de kinderen en het schoolpersoneel tijdens de schooluren schoon water kunnen drinken.

Omdat de afstanden groot zijn, is vervoer per busje noodzakelijk naar en van de school.

Stichting Het Alfabet

Voor een aantal kinderen is het niet mogelijk om naar school te gaan; eenvoudigweg omdat de ouders geen geld hebben voor het onderwijs. Om ook deze kinderen naar school te kunnen laten gaan is de Stichting Het Alfabet opgericht.


Het hoofddoel van de stichting wordt omschreven als volgt:

Het doel van de stichting is om kinderen van ouders met onvoldoende middelen van bestaan in Kindia een kans te bieden om naar school te gaan.

De stichting stelt zich ten doel:

• Het project: ‘het elfde kind’ voor onbepaalde tijd in stand te houden. Dit project houdt in, dat op elke tien betalende kinderen er een projectkind kan worden geplaatst op Le Dauphin dat gefinancierd wordt door de stichting.

• De gezondheid van de te plaatsen leerlingen zoveel als redelijk mogelijk te bevorderen zonder voorbij te gaan aan de verantwoordelijkheid daarvoor van de ouders. Bij het begin van het schooljaar worden de kinderen door een arts onderzocht. De kinderen krijgen schoon drinkwater.

• Het project ‘Bijklas’ financieel te ondersteunen en in stand te houden. Het Bijklasproject is voor de kinderen tussen 12-18 jaar die nog nooit naar school zijn geweest. Het zijn veelal meisjes die in het huishouden moeten helpen en jongens die op straat proberen te overleven. In twee maal twee maanden worden de eerste beginselen bijgebracht van het lezen en rekenen. Met de verworven eenvoudige basiskennis (rekenen en taal) zullen zij beter weerbaar zijn in de maatschappij.

Activiteiten

Om zowel geld in te zamelen voor de projecten alsook de projecten in stand te kunnen houden hanteert de Stichting de volgende activiteiten:


De stichting geeft informatie en voorlichting over het project en het leven in Guinee.

• De Stichting onderhoudt een website in twee talen www.hetalfabet.nl

Vernieuwingen van de website worden geregeld uitgevoerd. Ook is de Stichting actief via andere zogeheten ‘Social media’ zoals Facebook en Twitter.

• De Stichting heeft wederom verschillende Fondsen aangeschreven voor financiering. Contacten zijn gelegd met overheid en bedrijfsleven. De kleine donateur is daarbij niet uit het oog verloren.

• De stichting onderhoudt een goede communicatie met de donateurs. Dit doet de stichting door digitale nieuwsmelding en social media en het openbaar maken van een jaarverslag op de website met een financiële verantwoording.

De relatie met mevrouw M.C. Folmer

Mevrouw Folmer, als oprichtster van de stichting heeft twee onbezoldigde taken:

• De projecten: het Elfde kind project en het Bijklasproject mede in stand houden en ontwikkelen.

• Het geven van voorlichting en informatie over (de voortgang van) het project zowel in Guinee als in Nederland (door middel van informatie, foto’s en door haar columns).
Achtergrondinformatie

Guinee Conakry

Guinee ligt in West Afrika en wordt omringd door Guinee-Bissau. Senegal, Mali, Ivoorkust, Liberia en Siërra Leone.

Het inwoneraantal van Guinee bedraagt tussen de 800.000 en de 1 miljoen inwoners. Guinee behoort tot één van de armste landen ter wereld en de kindersterfte ligt er hoog: één op de drie kinderen wordt niet ouder dan vijf jaar. Een gezin bestaat uit gemiddeld tien personen. Van de bevolking is ca 45 procent analfabeet.

Guinee is een voormalige Franse kolonie. Het onderwijs is nog op Franse leest geschoeid. De voertaal in het onderwijs is Frans. In Guinee bestaat wel een leerplicht, maar er wordt niet op toegezien dat de kinderen naar school gaan. Het onderwijs is formeel weliswaar gratis, maar bijkomstige kosten vormen voor veel ouders een belemmering om hun kind naar school te laten gaan. Natuurlijk is er ook het gegeven dat als een kind naar school gaat dat het dan niet kan worden ingezet voor ‘meehelpen’ aan de inkomsten van het gezin.

Het aantal meisjes dat naar school gaat is laag, omdat van meisjes verwacht wordt dat zij in het huishouden helpen.

Er is overigens wel overheids- en privé-onderwijs, maar er is - zeker op het platteland - een groot tekort aan scholen, docenten en goed lesmateriaal.

Home